Logo VP

NOTA LEGAL · POLÍTICA DE PRIVACITAT · COOKIES

Política de privacitat

Nota Legal i Informació corporativa

De conformitat amb el que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa als usuaris que aquesta web és titularitat de: VIDAL I PORTA, SL, Gran Via de les Corts Catalanes, 289 Escala dreta entresol – 08014 Barcelona, CIF: B59712182 mail: administracio@vidaliporta.cat.

Política de privacitat

VIDAL I PORTA, SL, mitjançant el formulari de contacte ubicat a la secció “Contacte”, i via “Newsletter”, amb la finalitat de comunicar novetats sobre els seus productes a través del seu butlletí de notícies, sol·licita en aquesta pàgina web dades de caràcter personal que seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers, dades que seran tractades conforme la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals 15/1999 i els fitxers estan legalment inscrits al Registre General de Dades Personals.

VIDAL I PORTA, SL, com a responsable d’aquests fitxers, entén que en el moment que vostè ens envia dades personals a través dels diversos formularis que conté aquesta pàgina web o mitjançant correu electrònic, ens està donant la seva autorització i consentiment exprés per a incorporar aquestes dades als nostres fitxers automatitzats, si bé amb caràcter revocable, i que accepta les condicions del seu tractament expressades a continuació.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de dades.

Les dades que se sol·liciten són les estrictament necessàries per a la finalitat per la qual es recullen i en cap cas està vostè obligat a facilitar-nos les seves dades personals, encara que al ser alguns d’ells absolutament imprescindibles (per exemple, l’e-mail) el no voler facilitar ens impediria portar a terme determinats serveis que oferim.

Aquesta pàgina web recull dades de caràcter personal mitjançant un formulari, les condicions de les quals s’entendran que l’usuari accepta en prémer el botó ENVIAR que es troba en el formulari de recollida de dades que prèviament vostè ha hagut d’omplir.
Les dades incorporades als nostres fitxers són absolutament confidencials i utilitzats exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades.

Les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i complint tots els requisits que obliga la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals. 15/1999. Les seves dades personals no seran cedides ni transferides a tercers sense el seu previ consentiment.

Com exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de dades?

En qualsevol moment té vostè dret a accedir als nostres fitxers per a consultar les seves dades incorporades, rectificar i donar-se de baixa si no desitja seguir constant en ells. En cas de cancel·lació de les dades personals, aquests seran bloquejats no estant més a disposició de VIDAL I PORTA, SL.

Aquests drets són gratuïts i es realitzaran en els terminis establerts en la Llei. Pot comunicar-nos el dret que desitja exercir en l’adreça de correu electrònic administracio@vidaliporta.cat per la seva cancel·lació, o a la nostra adreça postal que figura a la secció “Informació corporativa”.

Els usuaris poden dirigir les seves peticions, sol·licituds i queixes a través de les adreces anteriors.

Descripció

“vidaliporta.com” és un portal amb informació i continguts específics relatius al món de la seguretat. L’accés a aquests continguts és lliure i sense restriccions, amb subjecció al que estableix aquest document, tot i que per a determinats serveis (botiga virtual, àrea distribuïdors, formularis de sol·licitud, etc) es requerirà l’alta o registre en la base de dades, així com l’acceptació de les condicions que, si s’escau, siguin aplicables. VIDAL I PORTA, S.L. es reserva en tot moment el dret a canviar la informació contesa en aquest portal, la seva disposició, organització, eines i funcionalitats, així com el present Avís Legal sense necessitat de cap notificació.

El que estableix aquest Avís Legal és aplicable als usuaris d’aquesta web sense perjudici de les condicions particulars que, si escau, s’estableixin.

Protecció i Ús dels Continguts

Els continguts d’aquest portal, de manera enunciativa però no limitatiu, textos, imatges, animacions, sons, logotips, marques, aplicacions informàtiques i qualsevol altres que puguin constituir elements protegibles d’acord amb la legislació sobre propietat intel·lectual o industrial, així com el conjunt d’aquests, tant en la seva programació, estructura, organització, catalogació, indexat, presentació i disseny, constitueix una base de dades protegida com a tal d’acord amb les lleis i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual, la titularitat correspon exclusivament a VIDAL i PORTA, SL. Queden reservats tots els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, llevat dels casos en què expressament s’indiqui i en la mesura que siguin necessaris per a la utilització o accés als serveis proporcionats en aquest. “VIDAL I PORTA”, “VIDAL I PORTA, SL” i / o els seus logotips són marques registrades propietat de VIDAL I PORTA, SL, estant prohibit qualsevol ús d’aquestes denominacions i imatges per part de tercers no autoritzats.

Els noms de domini vidaliporta.com i www.vidaliporta.com són igualment titularitat exclusiva de VIDAL I PORTA, SL.

Els continguts de tercers del portal, en els casos indicats, pertanyen a les empreses, organitzacions o persones de referència, que han cedit els corresponents drets per a la seva reproducció o posada a disposició o ús a través d’aquest lloc web.

En qualsevol cas, l’accés, difusió, exhibició o posada a disposició de qualsevol contingut anteriors a través del portal, ja siguin de VIDAL I PORTA, SL o de tercers, no suposa el reconeixement de dret o atribució en favor de tercers, ni confereix als seus usuaris més que el dret a la seva visualització, reproducció, impressió i descàrrega del contingut de la web sempre que concorrin les següents condicions:

  • 1. Que sigui conforme amb els fins de la web i que no perjudiqui la imatge i bon nom de VIDAL I PORTA, SL, els seus clients, proveïdors o col·laboradors, o els productes o serveis de qualsevol d’aquests.
  • 2. Que es faci un ús personal i privat dels mateixos. Amb caràcter general, es prohibeix tota explotació o utilització amb fins comercials o promocionals.
  • 3. Que es respectin els drets de propietat intel·lectual o industrial de VIDAL I PORTA, SL així com dels tercers titulars dels continguts. L’incompliment de les condicions anteriors constituirà una activitat il·lícita, que podrà donar lloc a l’exercici de les corresponents civils o penals d’acord amb la legislació aplicable.
  • 4. Protecció de dades de caràcter personal. VIDAL I PORTA, S.L. emmagatzema i gestiona dades de caràcter personal relatives als usuaris d’aquest portal en funció dels serveis prestats. El tractament d’aquestes dades, incloent l’adreça IP de l’ordinador des del qual envia la informació, es realitzarà conforme al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que seran inclosos en els corresponents fitxers titularitat d’aquesta entitat o utilitzats per al manteniment de les relacions comercials amb els nostres clients i usuaris i l’atenció de consultes, suggeriments o dubtes en relació amb els nostres productes o serveis. Quan expressament s’indiqui, les dades marcades amb un asterisc (*) són obligatories, sense els quals no podrem tramitar aquest servei. La tramesa de la informació anterior a través de les seccions, ja siguin anuncis, comunicació, contacte o qualsevol altra, suposarà que presta vostè el consentiment per al tractament descrit, així com per l’enviament de comunicacions comercials relatives als nostres productes o serveis o els dels nostres associats, anunciants o patrocinadors. Les seves dades seran tractades de forma confidencial, aplicant les mesures tècniques o organitzatives establertes en la legislació vigent per evitar el seu accés, manipulació o eliminació indegudes, sense que, excepte consentiment exprés per la seva part, hagin de ser cedits a altres entitats o terceres persones fora dels casos legalment permesos. En els casos en què ens envieu les vostres dades a l’efecte de publicar un anunci o comentari públic, es considerarà que ens autoritza igualment per publicar les seves dades de contacte com nom, adreça de correu electrònic, número de telèfon o altres que expressament s’indiquin en cada cas. En qualsevol cas, vostè pot, en qualsevol moment, exercir els seus drets d’accés, cancel·lació o rectificació en relació amb aquestes dades, sol·licitant en qualse vol de les adreces indicades en aquest Avís Legal i acompanyant fotocòpia del seu DNI o equivalent. VIDAL I PORTA, S.L. podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’Usuari per les seves websites. Les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’Usuari. L’Usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per www.vidaliporta.com, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’Usuari d’accedir als continguts.
  • 5. Exclusions i limitacions de responsabilitat. Els continguts que apareixen en aquestes pàgines s’ofereixen amb una finalitat informativa o divulgativa. VIDAL I PORTA, S.L. supervisa i manté una actualització dels mateixos, però no pot garantir l’exactitud, fiabilitat o absència absoluta d’errors, virus informàtics i altres aplicacions que poden perjudicar el sistema informàtic de l’usuari o els continguts allotjats en aquest, la disponibilitat permanent de la informació, ni que no hi hagi interrupcions puntuals per motius de manteniment o actualització. En qualsevol cas, ens comprometem, tan aviat ens sigui possible a esmenar els possibles errors, interrupcions en la comunicació i manca d’actualització dels continguts. En relació als continguts de tercers, incloent els enllaços d’hipertext, la responsabilitat civil, penal o administrativa de VIDAL I PORTA, SL com a prestador de serveis d’intermediació vindrà limitada pel que disposa la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Per tant, no se li podrà atribuir responsabilitat llevat que les activitats o informació corresponent (1) sigui declarada il·lícita o lesiva de drets o interessos de tercers per un organisme o autoritat competent, (2) li sigui expressament comunicada la resolució anterior o ordenat la retirada o l’accés a aquest a directament a VIDAL i PORTA, SL, i (3) s’incompleixi els termes d’aquesta resolució.